ןתחתה ולש 70-ה תונשב עגונ רבכש דחא רישע ןקז
.הפיו הריעצ הרוחב םע
םיעיגמ םהשכ .שבד חריל םיעסונ םה הנותחה ירחא
:הירטה ותשיאל רמוא ןקזה ,ןולמל
המ'גיפב המ עדוי ימ הארנ אל רבכ ינא...יעמשת" -
ינש חקינ יאוב זא...היהש המ אל רבכ ילש ףוגהו
ךל קופדא ,לוכי ינאש שיגראשכו ,םידומצ םירדח
."ךלש הטימל אובאו תלדב
.המיכסמ לבא ,תבזכואמ טעמ הרוחבה

הקישנ םע םידרפנ ,םירדח ינש םיחקול גוזה ינב זא
.ןושיל םיכלוהו
קולח שבול ,םח אוהש שיגרמ ןקזה הלילה תוצחב
,תלדה תא ול תחתופ איה .תלדב ותשיא לצא קפודו
.םיסחי םימייקמו הטימל םיסנכנ םה
.ורדחל רזוחו הקישנ הל ןתונ ןקזה םירמוג םהש ירחא
,קולח שבול אוה .םח שיגרמ בוש ןקזה םייתעשכ ירחא
הקישנ הל ןתונ ,םיסחי םימייקמ ,ותשיא לצא קפוד
.ורדחל רזוח אוהו
השיאה .תלדב קפוד בוש ןקזהו ,העש תרבוע אל
תלדה תא ול תחתופ איהשכו ,הפייע יד רבכ תעתפומה
:ול תרמוא איה
"...תלגוסמ בוש ינא םא תעדוי אל ינא ,יבוהא עמשת" -
:הל הנועו וחצמ תא ץווכמ ,הב טיבמ ןקזה
..."?הפ יתייה רבכ ,המ" -.הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ ..גולוסקספה ,הרמת ,וליל ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה
Copyright © Bordel. All rights reserved