יליג ,עובשהו


,אל .םייוסמ ד"וע לש הנמאנה ותריכזמ איה יליג
ול ןיא .םהיניב יטנקיפ עקר םוש ,50 לעמ שיאה
תענכושמ יליגו ןיינעתמ אל אוה ,תשרל השיג םוש
.התפישח תובקעב תויומיענ יא ויהי אלש
טעמ תאצמנ איה התנעטל יכ םא ,הירוה םע היח
הלבמ םג ,תועש הברה תדבוע םג איה .תיבב דואמ
.תונוש םיסחי תוכרעמ ןיב הברה תצפוק םגו הברה
!ונהת

ד"וע לש הריכזמ תאש יתעמששכש איה תמאה :'ש
."םיאלפומ" םירבד יל יתניימד רבכ ,ססובמו עודי
!וטנ הריכזמ ןכא תאש הבזכאה התיה הבר המ
אוה ,תוניצרב לבא ,אל .שי המ הז .(תכייחמ) :'ג
ומכ טעמכ אוה .ולצא יל בוט ארונו םיסקמ שיא
.יליבשב אבא

,ךלש הזה םיהדמה םוליצה ירחא ,חוטבש המ :'ש
עדיי אל חטב אוהו םיאלפ הלעת ולש הרוטניילקה
!ול עיגמ הז המל וליפא
,תוחוקל דוע ךירצ אל אוה .יתוא תקחצה ,אאאל :'ג
,םייניצר םישירק המכ ול שי .הזה גוסהמ אל חטבו
ףידע ילוא ,םצעב .רחא רבד םוש ךירצ אל אוה
...הזה טפשמה תא דירותש

תבשח אל ...הלאה םישירקה םעו ,ידיגת .רדסב :'ש
?"םהב עיקשהל" ילוא
םהש המכ ?העיקשמ אל ינאש ךל רמא ימ :'ג
!רתוי ינממ םילבקמ םה ףסכ רתוי ילע םימש
המירמ איה זאו ,תוינש המכ תוניצרב יב הטיבמ)
תנוז יתוא תישע המ ,יל דיגת .(הלש לוקה תא
אל ינא .הלאה םיעטקב אל ינא ?והשמ וא תרמצ
ןימאתו סקס יתורש תקלחמ אל ,ףסכמ תרוונתסמ
...יתוא םיכירצ אל הלאה 'הרבחה ,יל

תאז המ ,הזמ ץוח ?תצחלנ המ ,רדסב ,רדסב :'ש
יכ ,הריעצ תא יכ ?ךתוא םיכירצ אל םהש תרמוא
...המ ?תינאילמ אל תא
אל הפידעמ ינא ,הזה עטקה תא רבכ בוזע ,וווא :'ג
המ יתוא לאשת .דרשמה לש תוחוקלה לע רבדל
.הז אל ,ךל אבש

יכה תא החונת הזיא ...זא .בוט !?יל אבש המ :'ש
?תבהוא
...תוחוקלל רוזחנ אוב זא ,בוט (תכייחמ) :'ג
תסרוכ לע רוחאל תבכשנ) ?הצור התא החונת
.(הרקתה תא הטיבמו הלש אבא לש היזיוולטה
תבהוא ינא .הלעמל ינאשכ ...?החונת הזיא
הטילש יל שישכ חוטב יכה הז ,ילש רבגב טולשל
.םינייניעה לע

(!תוניצרב הלאשה תא חקת איהש יתבשח אל) :'ש
תא קוידב המ לע ,הזמ ץוח ?אל ,הככ ףייעמ יכה הז
?םש טולשל הכירצ
?היעבה המ ,ףייעמ הז םא המ זא :'ג
הניכמ כ"חא .לצלצמש ןופלטל תונעל תשגינ איה)
םומיחה תא הכימנמ .הירגיס המצעל התיצמו סנ ונל
םשג ץוחב ,תשבלתמו םימוליצה ןמזב הקילדהש
(קזח

ךופל תחתמ דחי סנכנ ילוא !לובמ הזיא ,וואו :'ש
(םיסקמ ךויח תכייחמ בוש איה) !ררקתנ אלש
הפיא זא .הברה הפ תאצמנ אל םצעב תאש תרמא
?ןבומכ הדובעהמ ץוח ,תבבותסמ תא
המכ ינפל .וישכע ילש םירוהה ומכ עמשנ התא :'ג
.ןאכל יתרבע זא ילש רבחה םע יתרמג םישדוח
רתוי םיסחי המכ םגו ,םיצוטס המכ יל ויה זאמ
.םיסחי ונמייקש ירחא רמגנ בורה לבא ,םייניצר

?עורג הזכ ךתיא סקסה ,המל :'ש
(לוקב תקחוצ) :'ג
הנוע ינא המ הנשמ אל .רבכ ךתוא הריכמ ינא ,ןכ
סקסה ,אל .יתוא קודבל חטב יל עיצת וישכע ,ךל
הלאכ תוקונית טושפ םתא ,ללכב עורג אל יתיא
.דחפמ םיחרובו תובייוחממ םידחופש

ללכב הז ילוא ?םתוא הדיחפמ תא זא ,הא :'ש
םירוההמ תחרוב קא'צ קי'צ תאש הזה עטקה ללגב
.םתוא דיחפמ הז ילוא .םלצא רוגל תרבועו ךלש
ףא לצא רוגל תרבוע אל ינא !ער שממ התא ,וי :'ג
ירחא יכ םשו הפ ןושיל תראשנ םתס ינא .דחא
ינא רקובב .לכה הז ,דחי ןושיל םיענ ארונ סקסה
!עשר הזיא .רושק אל ללכב הז .תקלתסמ

האב תא !תינטלתש טושפ תא !?עשר ינא :'ש
סקסב םהילע תטלושו םהילע הלוע ,התיבה םהילא
ןושיל תראשנ כ"חא ,אטבתהל םהל תנתונ אלו
!הלילב הטימה לע םהל תטלתשמ חטבו
(קוחצמ תללותשמ) :'ג
ילש סובל תכלוה ןושאר םויב ינא ,קאינמ אי
לע ,תינימ הדרטה לע ךתוא עובתל ונממ תשקבמו
!שפנ תמגועו ערה ןושל לע ,הביד תאצוה

דוע יתראשנ .ךרדב םהש ולצלצ הלש םירוהה)
תוינכותה לעו הלש הדובעה לע רקיעב ונרבידו תצק
םח קוביחב ונדרפנ .הטיסרבינואב דומלל הלש
.(רוקלו לובמל יתאציש ינפל םח וקושב םגו

!הדות ,יליג ייב.הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ ..גולוסקספה ,הרמת ,וליל ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה
Copyright © Bordel. All rights reserved