ןאכ תפשוח ,אלכב רסאמ תונש 7 הצרמה ,הבהז
תוימיטניאה תויזטנפהו תויווחה תא עובש ידימ
.שגרמו רידנ ישונא ךמסמב ,הלש רתויב
.(התוהז תא ריתסהל ידכ ונוש םיישיאה םיטרפה)


.ןמזה לע לבחש ארח ךכ לכ יתשגרה הזה עובשה
,התוא וזפשיאו בוט אל השיגרה הרפכ ילש אמא
,יהשימ הזיא םע אצוי דודש יל רפסל האב הכרב
דוע יתכלהו הפ ילש אתל האולחמ הזיא יל ופחד
הלש קאינמה רבחה ללגב היחצנ םע תוכמ םעפ
יתוא הקרז םונהגב ףרשתש הנוזתבה הבהז ףוסבו
.קוניצל
היחצנ לש הזה קאינמה רבחהשכ ליחתה עטקה
הראשנו העדי אל איהה .םושלש התוא רקבל אב
הלש ןפעמה שארהו הנמ החקל קוידבש המל אתב
.ףתרמב הסיבכ תנוכמה ומכ בבותסה
ליחתה אוה םשל הפמו ול דיגהל יתכלה ינא זא
אל .ילע קולד אוהש חמ'ת יל ןייזלו םיידי םישל
ףוסבש המח הז המ יתיהנ לבא ילע לפנ המ תעדוי
ילוכ יתדערש דע יל איבה אוהו התוא ול יתאבה
.הרק המ תעדוי אל וליאכ
כ"חא הלש חירסמה הפ'ת החתפ ימ תעדוי אל'נא
האבו ,הזירק הז המ ילע הספת איה לבא ,היחצנל
.תוכמו תוקעצב תחלקמב ילע
!יל סאמנ...ארח עובש הזיא


!םיישיא םיבתכמל הכחמ הבהז
ראודב ותוא ונל וחלישו רצק בתכמ הבהזל ובתכ
zahava@bordel.co.il :תבותכל ינורטקלא
.םתוא הל ריבענו םיבתכמה תא סיפדנ ונחנא
!אבה עובשב הבהז לש יודיו דוע


.הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ ..גולוסקספה ,הרמת ,וליל ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה
Copyright © Bordel. All rights reserved