!החלצה - הזעב השיגפה :סרפ
בייחתה תאפרע רסאי ,סרפ ירבדל
התעמ וכפהי םיאניתשלפהש וינפב
םולשל ךרדב תירשפא ןבא לכ

הזעב רוקיבה תובקעב
אולמ תא ול שיש ןעוט קרב מ"הר
רש ד"ועש הדבועהשו סרפב ןומאה
םרוקיבב םיקיזאב וילא רושק היה
דבלב תוינוחטב תוביסמ העבנ הזעב

ועיבה לארשיב םיריכב םימרוג
ותסינכ תארקל הקומע הגאד
!הריפסומטאל סרפ לש היופצה

קופיאה ךשמה תובקעב
םיצילממ האופר ליחב םיניצק
טירפתל תוריפו םיביטסקל ףיסוהל
םיחטשב ל"הצ ילייחל שגומה

!הנושאר הפישח
תא דייצל עיצה ףרועה דוקיפ
כ"בא תוכסמב הליג יבשות
!ובריס םה לבא הקבדה יטרסו

!ןושאר םוסרפ
םילוח יתבל םיסטומ םיניתשלפ םיעוצפ
ררבתהש רחאל הידועסבו קאריעב
םימוהיזב םיקול הפ םיראשנה םיעוצפהש
םיעצפה תא םהל קשנמ תאפרעש ירחא

יניתשלפ םזיניוורד
לע תונעטה תא םיחוד םיניתשלפה
םירשאמ םה לבא ,םידליב שומיש
ןכא םיריהמהו םיקזחה םידליהש
םישלחהמ רתוי דורשל םיחילצמ

ס"ש םע םכסההמ רצואב הגאד
םיגורה 12 רובע םא :רצואב םיריכב
ח"ש ןוילימ 50 השרד ס"ש םילארשי
עוגיפ לש הרקמבש ירה ,ןייעמה לאל
ביצקתה תרגסמ תא ץורפל ץלאנ ינומה

!םידליה תואבצק תלדגה הרשוא
וכרע רשא ימואלה חוטיבה ילהנמ
ימוטאה רוכב יאשח רוקיב הנורחאל
רושק רוקיבהש םישיחכמ הנומידב
םישדוח 9 דועב יופצה םוב יבייבב

תובישיב םיפאיה תלחמ
לע םיננולתמ תוידרח תובישי ישאר
םישושתה םהידימלת הנורחאלש ךכ
!הדינה תופוקת לע דיפקהל וקיספה

קזנ םרוג רבכ תואבצקה קוח
תבישימ םידלי 5-ל בא ידרח רוחב
ונימ רביאב השק עצפנ חמש רוא
םע ןימ יסחי םייקש ןמזבש רחאל
הנחבמ םג תורפהל הסינ אוה ותשיא

וגרק תודיסח - בורקב
תוקידבבש םינעוט םיירנירטו םיאפור
םיתבל ועיגהש תודיסחל וכרענש םד
!םירוסא םידיאורטס ולגתנ קרב ינבב

?הישעתב ןוא תועקשה דודיע
שקבמ קרב ינבמ םידלי 16-ל בא
ריבעהל ידכ סמ תולקה הלשממהמ
םיקפואב הישעתה רוזיאל ותשיא תא

?םיידרח סרגניווס
םידלי 8-ל םא תידרח השיא לש הלעב
הספתו הווקמהמ יופצהמ םדקומ הרזחש
,4-ל םא התנכש םע םיסחי םייקמ ותוא
םידסח תולימגב קסוע אוהש ןעט


תרושקתה דרשמב הכובמ
תבר הבישיל עיגהש רזעילא ןב רשה
שקיב טנרטניאה אשונב םיפתתשמ
ןיבמ שיא לבא אשונב ותעד תא תתל
התוא תחקל ןכומ היה אל םיחכונה

?רוביצב שואיה רבוג םאה
זפשואש הליג תנוכשמ לטבומ רבג
הנפ ,הזחב םיבאכ בקע הסדה ח"יבב
:ול רמאו ודיל ףעש שותיל עתפל
What took you so long?


עובשה ןגולס


 
 
 
 
Make money from reading email
 
 
 
 


     
.הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ ..גולוסקספה ,הרמת ,וליל ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה
Copyright © Bordel. All rights reserved.