"בוט רתוי עטק שי ילוא ,עגר - אב הז הנה"
(יביטקפא טלחהבו) יביטמיטלואה תומזגרואה זרזכ היפרגונרופה

לחה .םישנל רקיעב ,ןוכנ לבא ,ותיא חותפל ץחמ טפשמ אל .תישנה המזגרואה יכרד תואלפנ
לש ותראפת אולמ תא וניליג זאש ,(תרחואמה תודליה וא) תמדקומה םירוענה תפוקתמ
,ונעבצא תארקלו) ונתארקל תכלל תיסיסבה ותונוכנ רסוח ,תורתסנה ויכרד לע וננגדגד
תימצעה תובישחה ללכבו תישגרה ותובכרומ ,(תוקרי ראשו ונרוטרביו ,ונתחלקמ תרפופש
- ולש הלודגה
לכב ,תינוציחה) תפסכנה המזגרואה תודוס לכ תא וכותב ליכמש ןטק ךכ לכ רביא :םכל וראת
תלטוק אל ללכ איהש יתעמש- קיתרנה לש המזגרואה יהמ ןיבהל הסנמ ןיידע ינא - ןפוא
.(הכרבב ולבקתי תוטרופמ תוצלמהו עדימ לכ - םינגדגד תלטוק יכ םא ,םינק

הקינעמ יפרגונרופ טרסב הייפצה .עמשמ יתרת ,המזגרואה תא םדקל הדעונ היפרגונרופה
הניפל רבעמ שממ ,די גשיהב המזגרואהש השוחתה תא (םדוק הברה דוע םירבגל) השיאל
.רתוי ישונא ןויבצ תלבקמ איה יללכ ןפואבו ,האבה
תא םישוע ,תושעל המ ,המיא דע םימזגומהו םימרה תולוקה תפסותב ,ונרופ טרסב תוארמה
יפלכ בוט ןוצר לש ץרפב ךסמה לומ תובשויש םישנ ןתוא לע תרבדמ אל ינא .םישנל םג הז
הגיגחל ימיטיגל רביאכ לוחכ טרס סינכהל ול ושריש םינש שמח רבכ ןנחתמש ןהלש רבגה
ודוי אל םלועלו תודומ אל ולא םישנ .חתור דע טטור ןנגדגדו המיא דע לעגנ ףוצרפב תובשויו
םינויזהמ ילרגטניא קלחל ךופהת הייפצה ןכאש ששח ךותמ רקיעב ,ןהל םג השוע הזש
.ךסמה לע םישנה לש בצקב דומעל הנכרטצת ןהו םויה דע ןהל ויהש םיבהואה

דאמ יתוא תררועמ לוחכ טרסב הייפצש תאצומ ,(לשמל ,םישנ דוע שי םא חמשאו) ,לשמל ,ינא
תורזוחש םישנל ונימאת לאו ,הל הפצמ ינאו .הפוצמה הרימגל תורישי יתוא הליבומו
:םעפ ירחא םעפ תורמואו
הכירצ אל ינא" :ךכמ עורג וא ,"יתינהנ אלש רמוא אל תרמוג אל ינאש הז ,קתומ ,ארונ אל"
ךל עד ,םירבדה םינווכמ וילאש קתומה ,ןכבו ."קתומ ...םיבכוש ונחנאש םעפ לכב רומגל
המצע תא תענכשמו תשאונ איהש דע ,תרמוג אל בושו תרמוג אלו תרמוג אל וז השיאש
,בוט רמגנ אל הז ןפוא לכב ...רומגל אלמ האנהה לע דובעל ףידעו רומגל אל םע הל קיפסמש
.תצרמנ תוננואו םינימז אל וא םינשי םלוכשכ ואדיול הלוחכ תטלק תביחתב ...רמגנ הזש וא

?ונרופ טרסב הייפצב הנימזו הלק ךכ לכ המזגרואה תא יל השוע המ
,תונבומ תוביסמ ספאה תדוקנל םוילווה תא הכימנמ ינא ללכ ךרדבש ןוויכמש הרובס ינא
תצעומ ?אל ,הלימ לש ארח) תפסכנה הנויבאה לא בהזה ליבשב יתוא םיחקולש םה תוארמה
.(הצממו תיפולח הלימב ןודל ברעה דוע תסנכתמ תומכחה
לכ תא קפסמ טרסה .לד עגר ןיאו ספא ןיא :ןכבו .רבד-יעדוי-אלה ולאשי ?תוארמה םה המו
םינויז ,םינויז :יתובר ,הרטמהו ,הרטמל העירפמ אלש החינז הלילע :תוניחבה לכמ ץוחנה
תויווזה לכל תורדוח םוליצה תויווז .םידיחיבו היבוברעב ,םידמצב ,תושלשב :םינויז דועו
ונאש המ תא הארנ שממ אל ,רודחנ ןכ םא םגו ,תניוזמ יתלב ןיעב ונא רודחנ אל םלועלש
ןיז לש פא זולקש הלגמ ינאו .רשפתמ יתלבה םימוליצה טס ונל קפסמש ריהבה רואב תואור
השוע שממ אל ,ירעצל ,ילש היזיולטה לש שטניאה תשמחו םירשע לכ תא יל ףיצמ סוכל רדוח
.הז תא יל

,הדבל תחאה ,הינשה לע תחא ,הינשה םע תחא !םישנ ,יתובר ,םישנ ?הז תא יל השוע ןכ המ
םיימש ימרגל הבורק שיגרהל יל תמרוג המזגרואל יתויחא לש תידדה תוננוא .הציצמ הינשה
ןנערמ והשמ שי .ישפוחה םנמזב ונתוא איפקהלו ריאהל ,ריטמהל םהלש תלוכיל תוחפל וא
ינאשכו .םיניינעה תא תוריכמ ןה - תחא :תוביס המכמ דחי םישנ יתשב ינולבש אל טלחהבו
םיעדוי םהש תוצוח שארב םינעוטש םירבגה לכל דוגינב ,תועדוי תנווכתמ ינא תוריכמ תרמוא
:ירק) םירותפכל לבגומ םהלש םיגשומה םלועש םיאנכטכ םילגתמ ךכ רחאו השיא גנעל
.(םהינימל םירוחה) םיעקשו (ןגדגדה) םיגתמ ,(תומטפה
(!ךיאו) יתמו ךושמל יתמ ,ףשפשל יתמ ,ףטלל יתמ עדת איה ,תרחא הרפוא וז השיאל השיא
,ינאו) טעמ ביאכהל תודחופ אלו הינשה לע תחא תומחרמ אל ןה :איה הינשה הביסה .ךושנל
.(דחוימב ילע םימחרמ אלש תבהוא ,תושעל המ
תויולתו תוטעמ ןה ךא ,הז תא יל תושוע אלש השיאו רבג לש תויצאוטיס ןיאש תנעוט אל ינא
לכה יל שיגהל אל ,תיטוריא הריווא לע רומשל (רבגה לש רקיעבו) םהינש לש תלוכיב ירמגל
יזוזת-ךל סינכא-יל יצצמת-ךל דרא :לש הניטורה לע תואנקב רומשל אל רקיעבו ,תיפכב דימ
.(םייניעה ןיב וא) םיידשה ןיב ךל רומגא -תצק

טעמכ טעמכ הז ,ךסמה לע תונריתמה חכונל תפלועמ יצח תבכוש ינא ...המזגרואה העיגמ זאו
ינא דימ יכ ?המל .הקיספמ ינא !פוהו ,ךישמאש ןנחתמ יפוג לכ תא השיגרמ ינא ,יל הרוק
ילע הביבחה הרוחבה וישכע קוידב זא ,יק-וא .ותיא רומגל רתוי בוט עטק שיש תבשוח
עיתפת איה טעמ דוע ילוא לבא ,(ילש .תועדה לכל םיסקמ בוליש) עבצאל רוטרביו ןיב תבלשמ
?יתוא
וב עטקל העיגמו תצק תעגרנ ינאש ךות האלה ץירהל הליחתמ ,ךשמהב שפחל הליחתמ ינאו
לש יפוי) םייתעבש תננואמ ,םייתשה לא בוש תפרטצמ ינאו ,תפטונ הלוכ ,תפסונ הרוחב תסנכנ
?הווש רתוי והשמ שי ילוא !!!!!עגר דוע ,רומגל תדמוע ,(ריש
,הז תא ךושמא המכ דע הנשמ אלש יניבל יניב הדומ ,טלשה לע בוש תצחול ינא תדעור עבצאב
ינא .ירוחאמ קוחר תאצמנ רבכ - יתרצעו הלחתהב התיהש וז רמולכ - הלודגה המזגרואה
רוטרביו תוקלוח ,טהול םויס ינפל תודמוע םישנה יתשש תאצומ בוש ינאש דע הכישממ
השולח תונע לוקב ?קרפתהל .קרפתהל ימצעל השרמ ינאו ,(!האלפומ האצמה וזיא) ףתושמ
תראשנ ינאו יתרחב הב הכוראה ךרדב דיחכהל יתקפסה אלש המזגרואה תויראש תועיגמ
.תבזכואמו הקיר

,רתוי תרעוס הניצס םע רתוי בוטו רתוי קזח רומגל ילש םישאונה תונויסינה :הנקסמה הנהו
הילע בותכש וז ,תיתימאה ,תילאדיאה הרימגל ימצע תא תא איבהל ילש ןוצרה לכה ךסב ןה
תטלקה ריחמב לולכ אל תבהוא ינאש רבגה ,ןכבו .תבהוא ינאש רבגה םע קר תירוקש םירפסב
יתוא ריאשמש המ ,הריהמ ךכ לכ המזגרואל ותיא עיגהל יתלוכי םא תקפוסמ ינא הרקמ לכבו
לבזה לע לכתסהל ךירצ ימ יכ תטלקה תא דימ הבכמ ינא םינורחא תוחוכבו הבולע ,הבוצע
?יתרמגש ירחא הינש הזה