bordel title
seven girls

zima bending


!רוקיבה לע םכתא תכרבמ לדרובה תלהנה

?לדרובב ואצמתש םיאשונה המ

לע עדימ םכל קפסת לדרוב הד םאדאמ
.תוצלמה ללוכ ,לדרובב םיפטושה םינוכדיעה

ףושחנו לדרובה תורענמתחא תא רחבנ עובש ידימ
...!הלש םימח יכה תודוסה ללוכ ,םכינפב התוא

.תיעובש החידב םכל עיצמ לדרובה לש בצועמה ראבה

,תצלמומ החונת עובש לכב ורחבי לדרובב תונבה
רוסא .םכמצעב התוא עצבל דציכ םכל וריבסיו
...תירנויסימה םע וראשת תרחא ,ץימחהל

ררחשי ,םכיתולאש לע הנעי לדרובה לש גולוסקספה
.םכלש ןימה ייח תא רפשיו םיצחלמ םכתא

וניחבת יאדו ,ונלש םייקנה םיתורשל וצפקת םא
ונחנא ,בל ומיש .לדרובה לש דחוימה יטיפרגב
!עובש לכב םיתורשה תא םיעבוצ

!ףוסה דע זא ,הסאלק םא
לש תיתונמואה הירלגב רקבל םיבייח םתא !הבוח
.תיוושכעה תונמואה תוריצי בטיממ הבו לדרובה

תטלוב תומדו המצע ינפב תוברת תרוביג - המיז
תואקתפרהה םלועל עובש ידימ םכתא חקת ,לדרובב
!דבל התוא וריאשת לא .סקימוקה לש אלפומה

תא םכינפב ףשוח לדרובה לש עונלוקה רקבמ
גיצמו קושב רתויב םימחה םילוחכה םיטרסה
.תיעוצקמה ותרוקיב תא םכינפב

ןיבהל הסננ םישנ תרזעב !סקס לע תובתוכ םישנ
!הבוח .הקיטוראו סקסל תישנה תיוזה תא

תוירוקמ תויולג םכרובע ונכה ,םיאור םתאש יפכ
ידכ םכירבחל חולשל ולכות םתוא ,לדרובה לש
לש אלפומה תויזטנפה םלועל ןכ םג םתוא ןימזהל
.לדרובה

חולשל ידכ םיאבה םירותפכב ושמתשה ,בל ומיש
לדרובה לע םכירבחל ץילמהל ,ראודב הבוגת ונל
.לדרובה לש םירבחה ןודעומל ףרטצהל ידכו
םכל חלשנו לדרובה לש םירבחה ןודעומל ומשרה
(...!תועתפה םג ךשמהבו) םייעובש םינוכדיע

!לדרובב אלפנ יוליב םכל םילחאמ ונחנא


 .הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ ..גולוסקספה ,הרמת ,וליל ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה
Copyright © Bordel. All rights reserved