,םולש גולוסקספ

3 ינפל ונתחתה ילעבו ינא .יל רוזעל לכות ילוא
םורדב תרחא ריעב רוגל םירבוע ונחנאו םישדוח
וא תורשפא ונל שי הז בלשב .ולש הדובעה ללגב
הריד איהש ילש םירוהה לש הרידב רוגל רובעל
שיש ילש הרבח לצא רוגל רובעל וא הלודג יד
.הברה יד תעסונ איהו הלודג הליו הל
וליפא דיגהל תשייבתמ ינאו ארונ תטבלתמ ינא
לצא רוגנ םאש תדחפמ ינא לבא ,המל ילעבל
הזיא ליחתיו התפתי ילעב ילוא זא ילש הרבחה
.דחי םירגשכ הז ךיא עדוי התא .םהיניב ןמור
קיפסמ ונל היהי אל ילש םירוהה לצא ינש דצמ
.הזירק הזמ ףוטחי ילעבש תדחפמ ינאו תויטרפ
.ןמזה לע לבח ץיחלמ הזו םידומצ הנישה ירדח
אלו תעגתשמ ינא לבא טושפ ךל עמשנ הז ילוא
רבדל תשייבתמ ארונ ינאו טילחהל המ תעדוי
ןכל בורקב טילחהל תבייח ינא .והשימ םע הז לע
.רהמ יל רוזעל לכות םא ךל הדוא
הניד ,הדות

,הניד ייה
אל הז ,תקדוצ תא ינש רבד !בוט לזמ לכ םדוק
.תויורשפאה יתש ןיב טילחהל טושפ
ינב אל םתאש החנהב) םכיאושינ לש הזה בלשב
(הזכ והשמ וא םירחואמ םיאושינ הלאו סולפ 60
.תמזגומ דע ההובג תורידתב םיסחי ומייקת םתא
טקאהש ושוריפ םירוהה רדח דיל הז תא תושעל
ירקיעה קלחה .ינשמ ינכט קלח תויהל ךופהי ינימה
תולעתשה ,טקש לע תטלחומ הרימשב דקמתי
,הנווכב אלש טלפנש לילצ לכל האווסהכ תינורכ
יציפק שער תא תווסהל ידכ רדחב םיטיהר תזזה
הקיטמסוק ירצומבו יוקינ ירמוחב שומיש ,הטימה
םינבצעמ םיבוכיע ,תוחירו םימתכ ריתסהל ידכ
סקס לע טלחומ רותיוו ןבומכו רקובה תפקז ללגב
.ןימה יסחיב ינויחו ילארגטניא קלח - רקוב לש
.תושק תויטמוארט תוכלשה םע יתימא טויס ,ןכ
תעסונ ,הליו תלעב איה םא - ךלש הרבחה יבגל
ינא ,דבל הרג איה תאז תורמלו (?ל"וחל) הברה
,ןפוד אצוי רועיכ ומכ ,והשלכ םגפ הל שיש חינמ
הרוצב הכומנ הלש לכשמה תנמש וא יזיפ םגפ
םייקי ךלעב רתויה לכלש איה תועמשמה .תיטנפ
תוננואמ רתוי אל םהש ,םינמדזמ ןימ יסחי התיא
יכ דבל ךלש הרבחה םא ,תאז תמועל .תגרדושמ
רוזחל ףידע ,םיסחי תוכרעמ 2 ןיב קוידב איה
סבג יושע דירפמה ריקה םא םג םירוהה תרידל
.אתבסה תפוקתמ דוע איה םיציפקה תטימו
ןמויק תא ונממ ריתסהל ךמוקמב הסנמ יתייה ,בגא
לע רתיווש עדיי אוה םא .תויורשפאה יתש לש
הניגאו לש לאיצנטופ םע ,תחוורמ הליוב םירוגמ
תחגשהב רשוכ טאלג סקס תבוטל ,תפסונ הנימז
ראב ןוטליה תא לוקשל ףידע ילוא ,ךלש םירוהה
םג לבא ,רקי הזש ןוכנ .תישילש תורשפאכ עבש
...םויה ןומה םילוע םישוריג
גולוסקספה ,החלצהב
.הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ ..גולוסקספה ,הרמת ,וליל ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה
Copyright © Bordel. All rights reserved