.הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ .גולוסקספה ,הרמת ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה

Copyright © Bordel. All rights reserved