!םיאבה םיכורב ,רו'זנוב ,רו'זנוב
?2003 ראוניב 7 ,עובשה שדח המ זא
המיסקמה עובשה תרענ ,יליג תא וריכת עובשה
.גוד-טוהה תחונתב ופצתו ,לדרובה לש
,רבב תושדח תוחידב ,שדח יטורא םולח ,לדרובב דוע
ותניפב םירחא לש סקסה תויעבב קימעמ ןויד - ןבומכו
.גולוסקספה לש תקתרמה תיעובשה

!לדרובב תושדח תועתפה 2
!רינבוס לדרובב תושדח תויטורא תונומת ,הנושארה
תויזטנפה תא רישעתש תיטורא תונמא לש השדח הירלג
.וטילחת םתא ...ו הדובעב ,תיבב םכתא הוולתו םכלש
םינגולסה בטימ !הקיטילופו תונז - לדרובב תושדח דוע
!רחא םוקמ םושב םתוא ואצמת אל ,לארשיב םייריטאסה
ונהת


.הזמ תוחפ תועמשמ ול סחייל ןיאו דבלב ןווכמ אוה תואיצמל רתאב תויומדה ןיב רשק לכ ..גולוסקספה ,הרמת ,וליל ,ידא ,לרמס :לדרובה תלהנה
Copyright © Bordel. All rights reserved