!רתאה לע ץילמהל תטלחהש לע הדות

.דואמ טושפ אוה הצלמהה חולשמ

ראודה תבותכ תא הנושארה הרושב י/םושר

,הצלמהה תחלשנ וילא םדאה לש ינורטקלאה

.לכה הז .ךמש תא הינשה הרושבו:לבקמה ליימ-יא
:ה/ץילממה םש