בלה ... לזונ רבכ רירה ,המוה שפנה ....ףרטאב םייברק ,ימוגמ םייכרב
ףףףףףוא .....ההא ...הרדח דע זיראפ ...הרפרופ םייניע ,רכרכמ בלה ,רפרפמ
.. ילש הנוילעה הפשב תולק העגנ ולש ןושלה
.. תגדגדמו הפה לש הניפל תסנכנ .. התוא הביטרמ
..ממה .. תולק התוא ךשונ .. הנותחתה הפשל רבע אוה
.. התא קנוי
..םיילגרה רבעל רשי ןורגה ךרד םייתפשהמ .. יב רבוע םוחה תא יתשגרה
... םיילגרה ןיב
.. הינשל וליפא יתוא קשנל קיספי אלש ידכ תועבצאה תוצקל תממורתמ .. וילע יתנעשנ
.. ףטלמ .. הצלוחל תחתמ ותוא השיגרמ .. יילא ותוא תברקמ .. ותוא תפטלמ
..תרומרמצ
ועיגי ויתועבצאש עגרל הפצמ .. יפוג תא הריקפמ.. תדעור ינא .. ןתומה .. בגה תא
..
השק המטיפה תא הלגמ .. הכרה העביגה לע ספיטש ינפל הינש יקיקלחל רצע אוה
..השיגרו
.. ותוא השיגרמ .. תדמצנ .. עגמל הביגמ ינא .. ףטלמ .. תונידעב התוא תבוצ
הכישממ ינא .. חנאנו םייניע םצוע אוה ... ןטבה .. ולש תונטקה תומטפה תא תפטלמ
.. הטמל
.. סני'גה לש רותפכה םע תקחשמ
.. ולוכ תא עולבל.. ותוא םועטל ..יכותב רבכ ותוא שיגרהל הצור
הריאשמ.. תקשנמ .. תקקלמ ..ףוגה לע ול תלייטמ ידועב .. הצלוחה תא ונממ יתדרוה
.. תפרטנ ינאו דערנ אוה .. הטמ ליבומש בוטר ספ
.. ןנחתמ... שחול אוה " .. םייסנכמה תא יל יחתפת "
???תצק ותוא תונעל .. תקחוצ ינא ..ממה
.. םיינישה םע רותפכ רותפכ תחתופ ינאו .. תררחתשמ הרוגחה
.. ותוא תררחשמ .. ..דבה תא הטיסמ .. םייסנכמה ךותל די הליחשמ
.. םומה .. חנוג .. דעור אוה .. תוינש רפסמל יירמגל ותוא תעלובו
.. ינודז ךויח וילא תכייחמ .. הקיספמ ינא
תפטוע .. תקנוי ... תקקלמ .. ולש םיציבה תא תפטלמ .. המחו הבוטר ןושל הריבעמ
.. ותוא
.. הקיספמו
.. ילש תוחנאהו תויולתפתההמ שגרנ .. ןטבה לע יתוא בבוס אוה
.. יתוא ביטרמ.. יתוא טינקמו םישמנה תא יל קשנמ
טאל יכותל סנכנ אוהו .. תצווכתמ ינא .. ילש ןבשיל ץחלנ ולש ןיזה תא השיגרמ ינא
.. יכות לא קחדנ.. טאל
אל .. יתוא עגיש ותוא עומשל .. חנוג .. הבהא תולימ יל שחול .. רטמיטנס רטמיטנס
.. יתוא אלמל .. רבדל ..קיספיש יתיצר
ולש םייתפשה .. ולש ןושלה .. יב הכמ ולש ןיזה תא השיגרמ .. תמלענו הסמנ ינא
.. ילש םיידשה לע ולש םיידיה ... תודוס יל תושחול
!םלועה ףוס
.. תדעור .. תצצופתמ .. תקרפתמ ינא
.. יב ץוענ ןיידע ידיל בכשנ אוה
.. עגרהל הסנמ ינא .. דצה לע םיבכוש
... ילש ןגדגדל ותוא הליבומ ינאו .. ילא דמצנ .. יתוא ףטלמ אוה
יתוא תוריעסמ .. יב תועקוש ... ולש תועבצאה .. קיספמ אל אוה ..תקנאנ .. ול הארמ
.. תוביטרה לכ תא תושיגרמ...
רדוח .. תונידעב .. טאל .. טאל ... ילש םינבשיה ןיב השק ותוא השיגרמ ינא
.. יילא
.. ילש הבוטרה הבהאה תרעמ ךותב ולש תועבצאה .. םוצע גונעתב לוהמ באכה
.. בושו בוש יתוא םיפטושש םילגב דומעל הלוכי אל .. תפרטנ .. תטרוש .. תקעוצ ינא
...
... דעור ... בהוא .. קשנמ .. יביבסמ .. ילע ... יכותב ולוכ אוהו

..הבהא...יתוא אלממ.. ץצופתמ ... יכותל םרוז