:םיירקיע םיביכרמ השולש בלשמה ימוסרפ ןייפמק אוה UnderNet
םמוחתב םיליבומ ,םיירוקמו םיידוחיי םינכת
םיימוסרפ םירנאב
םייונמ 6000-מ הלעמלל רישי ימוסרפ ינורטקלא רוויד


הריטאסהו רומוהה רתא ןיב הלועפ ףותיש לע ססובמ UnderNet
תונמואה רתא ,Com-Edi.co.il - תילארשיה תשרב רתויב קיתווה
יתורשל רתאה ,Bordel.co.il - תויטסירומוהה תויזטנפהו תיטוראה
יתורשל יעוצקמה רתאה ,I-Com.co.il רישי ינורטקלא רוויד
לש תימיטיגלה הצופתה תמישרו ,Copywriter.co.il - גניטייריפוק
E-Club.co.il רתא


:םיאבה םיביכרמה תא ללוכ UnderNet -ה ןייפמק
Com-Edi.co.il רתאב םירנאב םוסרפ
Bordel.co.il רתאב םירנאב םוסרפ
E-Club.co.il ייונמ 4500-ל רישי רוויד
Bordel.co.il-ו Com-Edi.co.il לש יעובשה רישיה רווידל תוסח
םסרפמה רתאל םירופיש תסנכהו גניטייריפוק תקידב


:םה UnderNet-ה ןייפמק לש םיטלובה ויתונורתי
רתויב םייביטקפאה םוסרפה יעצמא לש יעוצקמו ידוחיי בוליש
.םינכתו ינורטקלאה רווידה ,רנאבה - תשרב
עצוממ .הבר תוירלופופל םיכוז UnderNet לש ןכותה ירתא
םיפצנה םיפדה רפסמו 1000-ה תא רבוע ימויה תוסינכה
6000-מ הלעמלל רווידה תא ךכל םיפיסומ םא !150000-ה תא רבוע
!רתויב המישרמ הפישח תלבקתמ ,הצופתה תומישר לש םייונמה
(Webtrends תנכות תועצמאב יעובש יטסיטטס חוד ףרוצמ)
!הדבוע ,תשרב רתויב םיירלופופה םינכתה םה םייטורא םינכת
םימסרפמל םג רשפאמ UnderNet-ה יביכרממ דחאכ Bordel בוליש
תונהל ,הז גוסמ ןכות ירתאב םסרפל םילוכי םניאש וא ךכמ םיעתרנש
!תמכחותמו הפיקע ךרדב םילודגה ויתונורתימ
רווידל תוסח השוריפ ןכותה ירתא ינש לש יעובשה רווידל תוסח
!ול םיפצמש - בושח יכהו ,םייונמ יפלאל רישי
לש הצופתה תמישר םע UnderNet לש ידעלבה םכסהה
םיליעיה םוסרפה יעצמאמ דחאב שומיש רשפאמ E-Club.co.il
השמיש רבכש הצופת תמישר ,תילארשיה תשרב רתויב םיחלצומהו
.םיליבומו םירכומ טנרטניא ירתא


תליבחב רוחבל ןתינש ךכ תוירלודומ ןה UnderNet-ה תויולע
.היביכרממ קלחב קר וא תללוכה םוסרפה
.150$ - רישי רוויד ןייפמק תולע .שדוחל 80$ - םירנאבה ןייפמק תולע


לכוי אל םלועל טנרטניאב םוסרפה ,תשרה לש םוצעה הפקיה ללגב
יצורע לש בוליש אוה תשרב ילמיטפואה םוסרפה .יזוכיר תויהל
םירנאב ומכ םייסאלק םיעצמאו ,םיירוקמו םיידוחיי םינכת ,הידמ
.רישי רווידו
.היצפוא איה UnderNet ,לבגומ יתלב אוה ךלש םוסרפה ביצקת םא
ךלש רתאה תא ףושחל ךל בושחו לבגומ יתלב ביצקת ךל ןיא םא לבא
!הבוח איה UnderNet ,תיאדכו תירוקמ תיביטקפא הרוצב


תטרופמ העצה ךל חלשנו ךלש רתאה יטרפ םע ליימ יא ונל חלש
.UnderNet-ה תועצמאב ומוסרפל

Copyright © Bordel. All rights reserved
E-mail: edi_s@netvision.net.il

Back